De antroposofische pijlers van Lievegoed

Ervaringsverhaal
antroposofische identiteit
De pijler kunst en cultuur

Bij Lievegoed merkten we dat we de antroposofie (meer) levend en toegankelijk wilden maken voor iedereen die bij ons werkt. Daarom hebben we zes pijlers (thema’s) in de organisatie geïntroduceerd om meer gericht vorm en inhoud te kunnen geven aan onze antroposofische identiteit. Deze pijlers zijn:

- Heel de mens
- Gemeenschapszin
- Zingeving en spiritualiteit,
- Helende omgeving,
- Contact met de natuur
- Kunst en cultuur

Waarom pijlers?

De pijlers helpen ons de vertaalslag te maken van theorie naar dagelijkse praktijk en geven begeleiders praktische handvatten. Zeker bij nieuwe medewerkers die de antroposofie nog niet kennen, spreken de pijlers aan. Zo laten we ons antroposofisch gedachtegoed stromen in de werkelijkheid van alledag. De uitwerkingen van de pijlers zijn zo concreet geformuleerd dat ook iemand die niet bekend is met de antroposofie hiermee uit de voeten kan.

De pijlers geven richting aan projecten op organisatieniveau maar ook op locatieniveau. Ons streven is om iedereen hierin te betrekken, zodat iedereen zich eigenaar kan voelen van de pijlers. Zo hebben alle locaties hun eigen ‘pijlerplannen’ met doelen die jaarlijks besproken worden.

Ook onze visie op de verschillende doelgroepen hebben we opgesteld aan de hand van de pijlers. Deze geven richting aan hoe wij de zorg willen inrichten, en wat daarin belangrijk is.
Als het niet goed gaat met een cliënt gebruiken we de pijlers om onszelf vragen te stellen.
Bijvoorbeeld over de zingeving, of over de mogelijke betekenis van de gemeenschap voor iemand. Hierin heeft ook de gedragsdeskundige een rol. Deze kan aandacht en bewustzijn creëren m.b.t. een pijler. Zo kunnen de pijlers fungeren als een leidraad bij de begeleiding van onze cliënten.

Heel de mens

De pijler HEEL DE MENS is veelomvattend. Naast het sociaal psychische kijken wij naar het fysieke en naar het unieke van de persoon om aan te kunnen sluiten bij de ‘rode draad’ in zijn leven. Wij leggen daarbij het accent op kwaliteiten, talenten, wensen en mogelijkheden van mensen en werken ontwikkelingsgericht. Bij deze pijler hoort bijvoorbeeld de (scholing van) beeldvormende bespreking, het antroposofisch mensbeeld, ontwikkelingsfasen en specifieke stoornissen. Maar nog belangrijker is (de scholing van) het waarnemen. Door zuivere, oplettende waarneming leren we meer oog te hebben voor heel de mens met zijn mogelijkheden en beperkingen.

Helende omgeving

Met de pijler HELENDE OMGEVING zijn we begin dit jaar ons eerste themaproject begonnen. Dit was het project "Gluren bij de buren". Hierin nodigden we medewerkers uit om op werkbezoek te gaan bij een andere locatie. Zo gaven we medewerkers de kans inspiratie op te doen die ze mee terug konden nemen naar hun eigen locatie. En de locatie die bezocht werd kreeg de kans om hun omgeving te zien door de ogen van de ander. Daaraan voorafgaand kregen medewerkers een scholing over de 'Helende omgeving'. Hierin hebben de deelnemers geleerd hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor de omgeving van onze cliënten. Hoe belangrijk het beleven van mooie en rijke beelden is voor onze cliënten. Maar ook dat elke doelgroep net iets anders vraagt aan warmte, veiligheid en geborgenheid. Daardoor kan de invulling van deze pijler verschillen per groep.

Gemeenschapszin

Wij vinden het binnen Lievegoed van belang dat onze cliënten bewust deel uitmaken van sociale verbanden. Daarom hebben we gekozen voor de pijler GEMEENSCHAPSZIN. Verbonden zijn en verbinding leggen met anderen vinden we essentieel. Menselijke ontwikkeling zonder medemens, zonder ontmoeting is onmogelijk. In het kader van de gemeenschapszin is op één van onze locaties een aantal jaren geleden een herdenkingstuin gemaakt, waar elk jaar op Allerzielen de overleden oud bewoners herdacht worden en de huidige gemeenschap samenkomt voor een mooi ritueel.

Zingeving en spiritualiteit

Als we het hebben over ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT kijken we niet alleen naar zinvolle dagbesteding, maar wij kijken ook breder naar ‘wie is deze cliënt’ en wat is voor hem of haar belangrijk? Waar kan hij zich aan ontwikkelen, wat past bij hem en wat vindt hij fijn? Om hierbij goed te kunnen aansluiten hebben we ook aandacht voor levensfase van onze cliënt en de specifieke behoeften die hiermee verbonden zijn.

Contact met de natuur

Ritme is geen officiële pijler, past echter wel als schakel bij alle pijlers. Het natuurlijke RITME in dag, week en jaar is de basis voor onze structuur en gewoontes. We leven mee met de seizoenen en besteden er met onze jaartafels aandacht aan. Jaarfeesten geven houvast in het jaar en zijn ook belangrijk voor onze gemeenschapszin. We gebruiken duurzame verantwoorde producten in voeding en meubelen om het CONTACT MET DE NATUUR te versterken.

Kunst en cultuur

Kunst kan emoties oproepen. Zij kan troost bieden of mensen in beweging brengen. Daarom is onze zesde pijler KUNST EN CULTUUR. Er is zowel binnen het Werken als het Wonen bij ons veel aandacht voor muziek en kunst. Het culturele leven zien we als een belangrijk hulpmiddel om de ontmoeting vorm te geven. Jaarfeesten worden gezamenlijk gevierd. Af en toe worden er optredens georganiseerd. Vaak worden daar ook producten die door cliënten zijn gemaakt getoond.

Hoe de pijlers onze antroposofie  levend houden

Door middel van de pijlers willen we invulling geven aan de verdieping die de antroposofie ons biedt. We willen daarmee het gezonde in de mens versterken en nog meer zicht hebben op de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten. Dat is de reden dat wij de antroposofie voor onze cliënten en medewerkers in de praktijk (meer) zichtbaar willen maken. We vinden het van belang dat iedereen eraan bijdraagt om deze pijlers levend te houden. We versterken dit proces door er steeds opnieuw kleine doelen en afspraken aan te verbinden. Daardoor blijven we betrokken en enthousiast.

Aafke Brouwer, Gedragsdeskundige Lievegoed

Dit is de eerste Veldverkenning van Lievegoed over de 6 pijlers waarmee zij hun antroposofische identiteit meer levend en toegankelijk willen maken. In komende veldverkenningen zal Lievegoed verder ingaan op hoe zij deze pijlers in de organisatie borgen.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Antropos.nu

Regelmatig een inspirerend voorproefje van kleurrijke bijdragen.